Master Ethiek, Recht & Zorg

Parttime master Ethiek, Recht & Zorg

Contouren zorg

Maak het verschil: behaal uw meestertitel naast uw baan. Een op maat gesneden programma met een interactief onderwijsmodel en online componenten met colleges op vrijdag. De master is bedoeld voor professionals in de gezondheidszorg, verzekeringsbranche en onderwijs of zelfstandigen met minimaal 3 jaar relevante werkervaring en een geschikte vooropleiding.

 

Iedereen hecht veel waarde aan een goede gezondheid en met zorg krijgt iedereen vroeg of laat te maken. De zorg (gezondheidszorg, langdurige zorg, jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning) vormt veruit de grootste economische sector in Nederland. In de collectief gefinancierde zorg alleen al gaat op jaarbasis zo’n 100 miljard euro om. Het Nederlandse zorgstelsel is juridisch buitengewoon complex vormgegeven.

De maatschappelijke behoefte aan inhoudelijk breed onderlegde gezondheidsjuristen is groot en groeiende. Van hen wordt verwacht dat zij beschikken over de vereiste kennis en vaardigheden om voor complexe juridische vraagstukken op het terrein van de zorg, waarbij wet- en regelgeving niet eenduidig zijn of waar juridisch maatwerk gewenst is, zelfstandig een passende aanpak uit te werken. Aangezien onder invloed van marktwerking, vergrijzing en technologische innovaties de zorgsector snel en voortdurend zal blijven veranderen, is om aan dit hoge verwachtingspatroon te kunnen voldoen naast scholing in het gezondheidsrecht een doorleefd begrip van de gezondheidsethiek onontbeerlijk. Dit geldt nog sterker voor de beleidsmatige duiding en aanpak van moreel geladen thema’s rond zwangerschap, geboorte, leven, letsel en dood dan wel de onvermijdelijke verdelingsvraagstukken in de zorg.

Investering & startdata

 • Erasmus School of Law beoogt in september 2020 te starten met het voorbereidingsprogramma van de master*.
 • De studiekosten voor de master bedragen totaal € 23.300 inclusief inschrijfgeld, boeken en overige leermiddelen. De kosten van het voorbereidingsprogramma dat is bedoeld voor instroom van niet juristen en HBO-ers is € 5.000.

*onder voorbehoud van accreditatie.

Inhoud

In de parttime master Ethiek, Recht & Zorg staat het gezondheidsrecht centraal: de rechtsbeginselen en –regels die betrekking hebben op verlening, financiering en verzekering van zorg. Het gezondheidsrecht is een functioneel rechtsgebied bij uitstek, een horizontaal specialisme, dat door de verschillende hoofdgebieden van het recht (privaatrecht, strafrecht, bestuursrecht) heen snijdt. Het gezondheidsrecht is veelzijdig en dynamisch, en het belichaamt de morele keuzes die men in de zorg gemaakt heeft. En maakt. In de zorg doen zich dag in dag uit nieuwe morele dilemma’s voor, waarop het gezondheidsrecht niet onmiddellijk antwoorden heeft. Gezondheidsethiek, als de normatieve ruggengraat van het gezondheidsrecht, maakt daarom deel uit van het curriculum. Aan de parttime master gaat een voorbereidingsprogramma vooraf.

Onderwerpen

 • Beginselen van gezondheidsethiek en gezondheidsrecht;
 • Zorgstelsel: inrichting, zorginkoop en -financiering, planning en mededinging, taken en bevoegdheden van toezichthouders als de Autoriteit, Consument & Markt (ACM) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa);
 • Zorgverleningsrecht: patiëntenrechten algemeen, rechten van bijzondere patiëntengroepen (psychiatrische patiënten, gedetineerden, etc.), medisch beroepsgeheim, kwaliteit en veiligheid van zorg, medische aansprakelijkheid, klacht- en tuchtrecht in de zorg, taken en bevoegdheden van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ);
 • Zorgverzekeringsrecht: basisverzekering, aanvullende ziektekostenverzekering, taken en bevoegdheden van het Zorginstituut Nederland (ZiN);
 • Bestuur en toezicht van zorginstellingen, cliëntenparticipatie, arbeidsverhoudingen en alternative dispute resolution in de zorg;
 • Geneesmiddelenrecht, recht betrekking tot vaccins en medische hulpmiddelen.

Curriculum

Het vak Hoofdlijnen van Bioethiek & Gezondheidsrecht biedt een inleiding van de uitgangspunten van de bio-ethiek en het gezondheidsrecht, inclusief patiëntenrechten. Meer specifiek zullen tijdens dit blok de volgende onderwerpen aan bod komen:

 1. Bioethiek: morele normen, utilisme, deontologie, deugdenleer, autonomie en zelfbeschikking, rechtvaardigheid, morele dilemma’s in de gezondheidszorg
 2. Uitgangspunten van het gezondheidsrecht: de toegang tot gezondheidszorgvoorzieningen d.m.v. de inrichting van het Nederlandse zorgstelsel (zorgverzekeringen, kwaliteits- en beroepsnormen, regulering van zorginstellingen), alsook mededingingsvraagstukken in de gezondheidszorg
 3. Patiëntenrechten: informed consent, lichamelijke integriteit, recht op privacy en het medisch beroepsgeheim, orgaandonatie, medische aansprakelijkheid, nieuwe medische technologieën, levensbeëindiging.

In dit vak vindt verdieping plaats van de kwaliteit van zorg & medische aansprakelijkheid: hoe is de kwaliteit van zorg(aanbieders) genormeerd (patiëntenrechten, beroepsnormen, klacht- en tuchtrecht, de rol van toezichthouders). Tevens wordt uitvoerig stilgestaan bij het medische aansprakelijkheidsrecht.

Het vak ‘Zorgstelsel: Inrichting, Financiering, Werking & Zorgverzekeringsrecht’ is een verdieping van de vraagstukken die aan bod kwamen in het inleidend blok (blok 1), maar met de focus op de organisatie, werking en financiering van het Nederlandse zorgstelsel. Thema’s die aan bod komen betreffen onder meer: Zorgverzekeringsvraagstukken (verzekeringsplicht, verzekerde prestaties, contractering zorgaanbieders; hinderpaal criterium, rollen Zorginstituut, rechtsbescherming, etc.) al dan niet in relatie met het internationale en Europese Unie recht; mededingingsrecht en richtsnoeren voor de gezondheidszorg; machtsmisbruik zorgaanbieders/zorgverzekeraars; samenwerkingsverbanden en kwaliteitsdoelstellingen; ACM; zorgspecifieke fusietoets; handhavingsinstrumenten; zorginkoop. Naast de taken en de bevoegdheden van deze toezichthouders komen verder ook de organisatie, het bestuur en het toezicht van zorgverzekeraars aan de orde. In welke rechtsvorm moeten de activiteiten van zorgverzekeraars plaatsvinden en welke eisen worden gesteld aan bestuurders en commissarissen van zorgverzekeraars. Daarnaast is er aandacht voor de invloed van verzekerden op het beleid van zorgverzekeraars.

In dit vak vindt verdieping plaats van de organisatie van de zorginstellingen: hoe is het bestuur en het intern toezicht binnen een zorginstelling genormeerd. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de zeer uiteenlopende relaties waarmee mensen aan deze zorginstellingen verbonden zijn, variërend van hoogopgeleide, vrijgevestigde medisch specialisten tot uitzendkrachten werkzaam in de schoonmaak, van bestuurders tot interne toezichtzichthouders (benoeming en ontslag). Daarnaast wordt stilgestaan bij de bevoegdheden van cliëntenraden en ondernemingsraden (medezeggenschap).

Naast Boek 2 en 7A BW zijn wet- en regelgeving zoals de WTZi (Wet toelating zorginstellingen) het Uitvoeringsbesluit WTZi, de Regeling Verslaggeving WTZi, de WNT (Wet normering topinkomens), De Wmcz (Wet medezeggenschap cliëntenraden zorg), de WOR (Wet op de Ondernemingsraden) als de Governancecode Zorg hierbij richtinggevend en normerend.

De ontwikkeling, toelating, productie, verkoop en de verstrekking van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen zijn onderworpen aan diverse regels en voorschriften.  In dit vak vindt verdieping plaats van de regulering van geneesmiddelen in brede zin, inclusief medische hulpmiddelen en vaccins. Het betreft de verschillende relaties tussen de stakeholders in de geneesmiddelenketen: producent, groothandel, apotheker, en de patient. Naast het nationale recht, worden deze relaties sterk beïnvloed, zo niet bepaald door het Europese Unierecht (vrij verkeer van goederen, mededingingsrecht). Daarmee krijgt dit blok een sterke Europeesrechtelijke dimensie.

Het vak Methoden van onderzoek loopt als leerlijn door de executive master en beoogt inzicht te geven in methoden van wetenschappelijk onderzoek in het algemeen en in methoden voor onderzoek op het gebied van het gezondheidsrecht in het bijzonder. Daartoe wordt aandacht besteed aan wetenschapsmethoden, interdisciplinariteit en rechtsvergelijking. Het vak is erop gericht om de verworven inzichten direct toe te passen in uw scriptieonderzoek.

 

De toetsing is gericht op de opzet en verantwoording van de onderzoeksmethode voor de individuele scriptie. We gaan ervan uit dat u de verworven kennis van de methoden van rechtswetenschappelijk onderzoek weet te gebruiken bij het schrijven van de scriptie. De inhoud van het vak hangt dus samen met het schrijven van de masterscriptie, maar let wel, Methoden van onderzoek is een zelfstandig vak.

Het schrijven van een scriptie is het sluitstuk van uw opleiding. In uw scriptie combineert u de opgedane kennis en verworven vaardigheden om een concrete vraagstelling van wetenschappelijk én maatschappelijk belang te beantwoorden.

 

Vanwege het belang van het schrijven van een scriptie vindt de sectie Recht van de gezondheidszorg het belangrijk u goed te informeren en te begeleiden bij het schrijven van uw scriptie. Zo tracht de sectie u handvatten aan te reiken voor een soepel verloop van het scriptietraject teneinde u in staat te stellen de scriptie nog dit studiejaar succesvol te voltooien. Mede daartoe is deze scriptiebrochure samengesteld. Hierin treft u allerlei informatie en tips aangaande het schrijven van een scriptie.

Resultaten

Na het volgen van de parttime master Ethiek, Recht en Zorg heeft u:

 • de LL.M titel verworven;
 • de vaardigheid om zelfstandig het gezondheidsrecht, de systematiek en de methodologische aspecten ervan beschrijven, analyseren en beoordelen;
 • de vaardigheid om zelfstandig voor de beroepspraktijk relevante juridische vraagstukken op het terrein van de zorg te analyseren, kritisch te beoordelen en op te lossen;
 • de vaardigheid om zelfstandig een verantwoord rechtswetenschappelijk onderzoek en juridische adviezen op het terrein van de zorg zowel schriftelijk als mondeling te presenteren aan een als dan niet juridisch onderlegd publiek.
rotterdam-4152386_1920

Toelating

U dient te voldoen aan de volgende eisen om deel te nemen aan de selectieprocedure. Alle kandidaten dienen te beschikken over minimaal drie jaar (gelet op het onderwerp van de master) relevante werkervaring.

Voor toelating tot de master zonder een voorbereidingsprogramma dient u:

 • maximaal vijf jaar voor de start van de opleiding een diploma (afgeronde geaccrediteerde opleiding) op het gebied van rechtsgeleerdheid heeft behaald op wo-bachelor of wo-master niveau; of
 • maximaal vijf jaar voor de start van de opleiding een schakelprogramma/premaster op minimaal wo-bachelor niveau heeft afgerond waarvan verbintenissenrecht, goederen- en insolventierecht en academische vaardigheden aantoonbaar deel uitmaakten.

Verder kunnen kandidaten worden toegelaten na het succesvol afronden van een voorbereidingsprogramma. Hiervoor geldt dat u:

 • een wo-bachelor of wo-master heeft afgerond op het gebied van rechtsgeleerdheid (meer dan vijf jaar geleden voor de start van de opleiding) of in een andere wetenschappelijke discipline, of een opleiding op minimaal hbo-niveau met succes heeft afgerond, waarna de toelaatbaarheid tot de parttime master Ethiek, Recht en Zorg definitief zal worden na het succesvol afronden van het voorbereidingsprogramma van de parttime master Ethiek, Recht en Zorg.

Uw werkervaring dient aangetoond te worden op basis van:

 • inhoudelijke oriëntatie: u heeft in uw huidige functie kennis opgedaan op het gebied van de thema’s die in de opleiding worden gedoceerd. U toont dat aan door een recent CV en een toelichting op de door u verrichte juridische werkzaamheden;
 • complexiteit en niveau: u voert in de functie de werkzaamheden uit op een niveau dat analyse en synthese verlangt.
 • zelfstandigheid: u functioneert op een niveau waarop een beroep wordt gedaan op zelfstandige oordeelvorming.

Aanmelding

Voldoet u aan alle toelatingseisen die voor Parttime master Ethiek, Recht en Zorg gelden, dan kun u zich aanmelden door middel van onze inschrijfformulieren. Op basis van het ingestuurde formulier vindt een ontvankelijkheidstoets plaats. Indien u aan de toelatingscriteria voldoet, ontvangt u een uitnodiging van de programmamanager.

Gebruik de online inschrijfformulieren om u in te schrijven voor de parttime master Ethiek, Recht en Zorg en/of het voorbereidingsprogramma.

U stuurt het aanmeldformulier ingevuld op inclusief de gevraagde bijlagen naar executivemasters@law.eur.nl. Op basis hiervan vindt er een ontvankelijkheidstoets plaats. Indien u aan de toelatingscriteria voldoet, ontvangt u een uitnodiging van de programmamanager.

Na ontvangst van het CV en de schriftelijke motivatie wordt de kandidaat-deelnemer, met een voor de opleiding passend profiel, uitgenodigd voor een intakegesprek. Daarin wordt stilgestaan bij uw werkervaring en de reeds opgedane voor de master relevante vaardigheden. Voor het gesprek vragen wij u een kopie van het hbo- of wo- diploma en de bijbehorende cijferlijsten mee te nemen. Ook ontvangen wij graag twee pasfoto’s en een kopie van het paspoort of identiteitskaart.

De entreetoets bestaat uit twee onderdelen. De kennistoets bevat 30 meerkeuzevragen. De boeken ter voorbereiding hiervoor zijn ‘Leerboek Gezondheidsrecht' van prof. mr. dr. D.P. Engberts en mr. L.E. Kalkman-Bogerd (4e druk) en 'Inleiding in het Nederlandse recht' van mr. J.W.P. Verheugt (19e druk).

 

Het tweede onderdeel is een schrijftoets en bevat een vonnis met een aantal open vragen. De focus ligt bij dit onderdeel op analytisch denken, taal en schrijfvaardigheden.

Na het succesvol doorlopen van de selectieprocedure ontvangt u de studieovereenkomst. U wordt verzocht de overeenkomst in te vullen, te ondertekenen en te retourneren.

De inschrijving en toelating is bevestigd na betaling van het inschrijfgeld van € 1.000,-. Dit bedrag brengen wij later in mindering op het de totale kosten van de opleiding. Bij annulering van de inschrijving krijgt de deelnemer geen restitutie van het betaalde inschrijfgeld.

De kosten voor de parttime master Ethiek, Recht en Zorg bedragen in totaal € 23.800,-. Dit bedrag is inclusief inschrijfgeld, de examens, alle verplichte literatuur, overig opleidingsmateriaal, parkeergelegenheid en de overige faciliteiten van de Erasmus Universiteit.

De betalingstermijnen worden in de overeenkomst vastgelegd en kunnen met u individueel worden afgesproken. Hieronder drie betalingsmogelijkheden als voorbeeld:

Termijnen collegegeldJaar 1 (2021)Jaar 2 (2022)
1. Volledige bedrag € 23.300,- 
2. Twee jaarlijkse termijnen€ 11.650,-€ 11.650,-
3. Drie halfjaarlijkse termijnen€ 7.766,- + € 7.766,,-€ 7.766,-

Kosten voorbereidingsprogramma
De kosten voor het voorbereidingsprogramma bedraagt in totaal € 5.000,-. Dit bedrag is inclusief € 1.000,- inschrijfgeld, de examens, alle verplichte literatuur, diners op de college-avonden, overig opleidingsmateriaal en de faciliteiten van de Erasmus Universiteit. Dit bedrag dient vóór aanvang van het voorbereidingsprogramma te zijn voldaan. Bij annulering van de inschrijving ontvangt u geen restitutie van het betaalde inschrijfgeld.

U heeft de mogelijkheid tot het betalen van de vergoeding in één of twee termijnen.

Termijnen collegegeldseptember 2020november 2020
1. Volledige bedrag€ 5.000,- 
2. Twee termijnen€ 2.500,-€ 2.500,-

Alle genoemde bedragen zijn onder voorbehoud en kunnen nog worden gewijzigd. 

Na het volgen van deze stappen bent u klaar voor de start van de parttime master Ethiek, Recht en Zorg of het voorbereidingsprogramma.

Docenten

Prof. mr. dr. M.A.J.M. Buijsen
Martin Buijsen is als gewoon hoogleraar Gezondheidsrecht verbonden aan de Erasmus School of Law en de Erasmus School of Health, Policy and Management, en is onder meer als toezichthouder werkzaam in de zorg.

Mr. dr. A.E. den Exter
André den Exter is als universitair hoofddocent Gezondheidsrecht verbonden aan de Erasmus School of Law. Hij is gespecialiseerd in het Europese gezondheidsrecht en bekleedt tal van nevenfuncties in de zorg.

Mr. dr. R.J.P. Kottenhagen
Rob Kottenhagen is als universitair hoofddocent verbonden aan de Erasmus School of Law en is specialist op het gebied van het (medische) aansprakelijkheidsrecht.

Mr. dr. E.H. Hulst
Ernst Hulst is als universitair docent verbonden aan de Erasmus School of Health, Policy and Management. Patiëntenrechten zijn zijn specialiteit. Ernst Hulst bekleedt tal van nevenfuncties in de zorg.

Docenten

Mr. dr. A.G.H. Klaassen
Ageeth Klaassen is als universitair docent verbonden aan de Erasmus School of Law en is specialist op het gebied van het ondernemingsrecht. Ageeth is daarnaast als toezichthouder werkzaam in de zorg.

Mr K.G.M. van Dijk – Fleetwood Bird
Mai van Dijk – Fleetwood Bird is als wetenschappelijk docent verbonden aan de Erasmus School of Law. Mai is specialist op het terrein van de beroepenwetgeving. Daarnaast is zij in nevenfuncties werkzaam op het terrein van de zorg.

Mr. drs. Drs. K.G. Watson MD MBA
Kenneth is als wetenschappelijk docent verbonden aan de Erasmus School of Law. Kenneth is specialist op het terrein van geneesmiddelrecht. Daarnaast heeft hij op dit terrein een consultancypraktijk.

Mr M. Timmers
Mr M. Timmers is als wetenschappelijk docent verbonden aan de Erasmus School of Health, Policy and Management. Marjolein geldt als specialist op het terrein van het privacyrecht.

Mr. C. Bol
Caressa Bol is als wetenschappelijk docent verbonden aan de Erasmus School of Health, Policy and Management. Zij is specialist op het terrein van het medisch tuchtrecht. Daarnaast is zij onder meer voorzitter van een cliëntenraad.

Nieuws

blank

Studiereis naar Brussel

De parttime master Commercieel Privaatrecht kent een studiereis als onderdeel van het vak Commercieel Contractenrecht. De deelnemers van de 2e lichting waren van 13-15 januari in

Lees verder »

Agenda

Aanvragen Brochures / Whitepapers

Contactgegevens

Adres
Burgemeester Oudlaan 50, L 5.10 (Sanders gebouw), Postbus 1738, 3000 DR, Rotterdam

E-mail
executivemasters@law.eur.nl

Bedrijfsgegevens
KVK-Nummer: 66853885
BTW-Nummer: NL804735529B37
IBAN: IBAN: NL90ABNA0467877858
CROHO/ISAT accreditatie

 

Scroll naar top